Olimpiada Myśli Jana Pawła II

 

etap wojewódzki

 

 

INSTRUKCJA DLA KOMISJI

 

 

 

 

I etap – czynności organizacyjne etapu szkolnego

 

Komisja rozpoczyna pracę 15 minut przed rozpoczęciem konkursu.

 1. Sprawdza listę obecności uczestników etapu wojewódzkiego.
 2. Czuwa nad prawidłowym rozmieszczeniem uczestników zgodnie z kategorią (uczniowie szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych) na sali (najlepiej ponumerować miejsca, które przed wejściem na salę wylosują uczestnicy).
 3. Przewodniczący komisji dokonuje oficjalnego otwarcia konkursu, prezentacji członków komisji oraz inicjuje modlitwę.

 

II etap – pisanie testu

 

 1. Przewodniczący komisji otwiera zestaw zadań konkursowych.
 2. Komisja rozdaje uczestnikom test (według kategorii: szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne)
 3. Komisja zasiada w wyznaczonych miejscach sali (życzliwe spojrzenia komisji nie pozwalają na ściąganie).
 4. Przewodniczący komisji odczytuje instrukcję dla ucznia.
 5. Przewodniczący komisji udziela odpowiedzi na pytania (wątpliwości) uczestników konkursu.
 6. Przewodniczący komisji podaje czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania testu.
 7. Na 15 minut przed zakończeniem przewodniczący komisji informuje uczniów o czasie.
 8. Po upływie regulaminowego czasu (60 minut) komisja zbiera od uczestników prace.
 9. Dopuszcza się wcześniejsze wyjście z sali uczestnikom, którzy napisali test – jednak należy zachować szczególną kulturę, aby nie przeszkadzać piszącym.

 

W czasie pisania testu komisja nie przemieszcza się po sali. Należy zapewnić uczestnikom ciszę i skupienie.

 

III etap – sprawdzanie prac

 

 1. Komisja sprawdza prace według załączonego klucza odpowiedzi.
 2. Test składa się z 40 pytań pojedynczego i wielokrotnego wyboru oraz z pytań otwartych. Za prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt, za brak odpowiedzi lub niewłaściwą 0 punktów.
 3. Sześć osób, które uzyskały najwyższą ilość punktów w każdej z kategorii, przechodzi do części ustnej.

 

IV etap – część ustna

 

1.      W kolejnej części olimpiady uczniowie gromadzą się w dwóch oddzielnych salach

2.      Uczestnicy wybierają pytania od 1 do 30, i decydują, czy mają to być pytania zamknięte (wówczas prowadzący etap czyta pytanie razem z odpowiedziami), czy otwarte (prowadzący czyta tylko pytanie).

3.      Za prawidłową odpowiedź na pytanie zamknięte przysługują dwa punkty, a za prawidłową odpowiedź na pytanie otwarte – cztery. Za nieprawidłową odpowiedź uczestnik nie otrzymuje punktów. Punkty z części ustnej sumują się z punktami z części pisemnej.

4.      W zależności od potrzeby, w części ustnej można przeprowadzić od trzech do pięciu rund, nie mniej jednak niż trzy.

5.      Laureatami etapu wojewódzkiego mogą zostać 3 osoby z każdej z dwóch kategorii  z najwyższą ilością punktów.

6.      Przewodniczący ogłasza wyniki, wręcza dyplomy laureatom oraz inicjuje modlitwę na zakończenie etapu wojewódzkiego.

 

V etap – przekazanie wyników

 

 1. Komisja sporządza protokół.
 2. Oryginał protokołu wraz ze zgodą rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych laureatów komisja szkolna wysyła do Ogólnopolskiego Koordynatora Olimpiady w ciągu 7 dni drogą listową, a elektroniczną wersję protokołu przesyła na adres: olimpiada2012@andersa4siemiatycze.pl

 

Dziękujemy za współpracę i życzymy światła Ducha Świętego na czas Olimpiady.

                                                                                  Organizatorzy