OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA "MYŚLI JANA PAWŁA II"
 


REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY „MYŚLI JANA PAWŁA II”
 

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.        Organizatorem olimpiady są Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Wydział Nauczania Kurii Metropolitalnej w Białymstoku, Wydział Nauczania Kurii Diecezjalnej w Łomży, Wydział Nauczania Kurii Diecezjalnej w Ełku, Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie i Podlaska Rodzina Szkół im. Jana Pawła II.

2.        Współorganizatorami przedsięwzięcia są kuratoria oświaty i odpowiednie wydziały kurii diecezjalnych.

3.        Olimpiada przeprowadzana jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

4.        Zgłoszenie uczestnictwa w Olimpiadzie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

5.        Regulamin Olimpiady jest dostępny w siedzibie Organizatora (Białystok, ul. Rynek Kościuszki 9, tel. 085 748-48-48, e- mail: kuratoriumj@kuratorium.bialystok.pl i na stronie internetowej www.kuratorium.bialystok.pl oraz kuratoriów współdziałających z Organizatorem.

6.        W każdym roku szkolnym Organizatorzy wskazują szkołę koordynującą Olimpiadę.

§2
CELE OLIMPIADY

1.        Kształtowanie świadomości i postaw dzieci i młodzieży.

2.        Przybliżenie życia i wartości zawartych w nauczaniu Jana Pawła II.

3.        Ukazanie znaczenia chrześcijańskiego systemu wartości.

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA

1.        Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów.

2.        Olimpiada przeprowadzana jest trzystopniowo:

3.        Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o uczestnikach, a w szczególności o osobach zakwalifikowanych do poszczególnych etapów i o zwycięzcach Olimpiady.

§4 KOMISJE OLIMPIADY

1.        Organizator Olimpiady powołuje Komitet Główny, który sprawuje nadzór organizacyjny i merytoryczny nad jej przebiegiem.

2.        Komitet Główny Olimpiady opracowuje Regulamin Olimpiady, określa przebieg i zakres tematyczny poszczególnych etapów Olimpiady.

3.        W skład Komitetu Głównego wchodzą przedstawiciele wszystkich instytucji i organizacji oraz przedstawiciele uczelni wyższych współpracujących przy organizacji Olimpiady.

4.        Siedzibą Komitetu Głównego jest Kuratorium Oświaty Białymstoku.

5.        Komitet Główny Olimpiady czuwa nad poprawnością przebiegu wszystkich etapów Olimpiady.

6.        Wojewódzkie Komitety Olimpiady powołują właściwi kuratorzy we współpracy z Kuriami Diecezjalnymi.

7.        Szkolne Komitety powołują dyrektorzy szkół, w których uczniowie zgłosili chęć uczestnictwa w Olimpiadzie.

8.        Olimpiadę promuje i wspiera Komitet Honorowy.

§5 PRZEBIEG OLIMPIADY

1.        Informacje o zakresie tematycznym olimpiady będą ogłoszone przez Organizatora do dnia 30 października każdego roku szkolnego.

2.        Poszczególne stopnie olimpiady będą przeprowadzane w oparciu o testy opracowane przez Komitet Główny.

3.        Zgłoszone do olimpiady szkoły otrzymają od Organizatora lub szkoły koordynującej w  danym roku szkolnym indywidualne kody dostępu umożliwiające pobranie materiałów konkursowych na etap szkolny.

4.        Wojewódzkie Komitety otrzymają od Organizatora lub szkoły koordynującej w danym roku szkolnym indywidualne kody dostępu umożliwiające pobranie materiałów konkursowych na etap wojewódzki.

I STOPIEŃ - SZKOLNY OLIMPIADY

5.        Na dwa dni przed I stopniem – szkolnym olimpiady, szkoły korzystając z indywidualnego kodu pobiorą ze strony internetowej test olimpiady, który należy wydrukować dla każdego uczestnika.

6.        Każda szkoła powołuje własny komitet olimpiady, który wyłoni trzech finalistów z najwyższą ilością punktów.

7.        W przypadku, gdy większa ilość uczniów uzyska taką samą liczbę punktów szkolna komisja konkursowa we własnym zakresie organizuje dogrywkę.

8.        Prace oceniane są według klucza odpowiedzi i skali oceniania ustalonej przez Organizatora, która będzie do pobrania na stronie szkoły koordynującej przebieg Olimpiady.

9.        Szkolny Komitet Olimpiady w ciągu 7 dni po przeprowadzeniu I stopnia - szkolnego olimpiady przesyła do Wojewódzkiego Komitetu Olimpiady protokół zawierający dane finalistów z uzyskaną liczbą punktów wraz ze zgodą rodziców/prawnych opiekunów na opublikowanie danych osobowych uczestników Olimpiady

II STOPIEŃ - WOJEWÓDZKI OLIMPIADY

10.     W poszczególnych województwach Olimpiadę przeprowadzą Wojewódzkie Komitety Olimpiady. Wojewódzki Komitet Olimpiady zgłasza się drogą elektroniczną, na adres Organizatora, w celu otrzymania indywidualnego kodu dostępu do materiałów konkursowych.

11.     Na dwa dni przed II stopniem - wojewódzkim olimpiady Wojewódzkie Komitety Olimpiady korzystając z indywidualnego kodu pobiorą ze strony internetowej szkoły koordynującej test olimpiady, który należy wydrukować dla każdego uczestnika.

12.     Każdy Wojewódzki Komitet wyłoni z etapu wojewódzkiego trzech finalistów z najwyższą ilością punktów. W przypadku, gdy większa ilość uczniów uzyska taka sama liczbę punktów, komisja konkursowa we własnym zakresie organizuje dogrywkę.

13.     Prace pisemne oceniane są według klucza odpowiedzi i skali oceniania ustalonej przez organizatora.

14.     Wojewódzki Komitet Olimpiady w ciągu 7 dni po przeprowadzeniu II stopnia - wojewódzkiego olimpiady przesyła do Organizatora Olimpiady: protokół zawierający dane finalistów z uzyskaną liczbą punktów wraz ze zgodą rodziców / prawnych opiekunów na opublikowanie danych osobowych uczestników Olimpiady.

III STOPIEŃ - OGÓLNOPOLSKI OLIMPIADY

15.     III stopień- ogólnopolski olimpiady zostanie przeprowadzony w miejscu wskazanym przez Organizatora.

16.     Etap Ogólnopolski przeprowadzi Komitet Główny Olimpiady.

17.     Tytuł laureata otrzymują uczniowie spośród zgłoszonych finalistów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.

18.     Laureaci olimpiady otrzymują nagrody rzeczowe, dyplomy i indeksy na wyższe uczelnie, reprezentowane w Komitecie Honorowym Olimpiady.

19.     Laureaci olimpiady będący uczniami gimnazjów korzystają z preferencji w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych określonych przez właściwych kuratorów Oświaty.

HARMONOGRAM OLIMPIADY

1.        I stopień - etap szkolny olimpiady powinien być zorganizowany do końca lutego każdego roku.

2.        II stopień - etap wojewódzki olimpiady powinien odbyć się w miesiącu marcu każdego roku.

3.        III stopień - etap ogólnopolski olimpiady odbędzie się w terminie wskazanym przez Komitet Główny Olimpiady /do końca czerwca/.

§6 INFORMACJE DODATKOWE

1.        Organizatorzy poszczególnych stopni olimpiady zapewniają nagrody we własnym zakresie.

2.        Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają we własnym zakresie właściwe komitety.